White & Gold Arrow 18"x18" Décor Pillow.

White & Gold Arrow-036