Ivory Taffeta Chiavari Chair Cushion. # 036

Ivory Taffeta - 036